Producenci

5L Axial 100 EC +15L Adigor 440 EC

Dostępność:
brak na stanie magazynu - skontaktuj się ze sprzedawcą
Cena: 1 691,50 zł
Cena netto: 1 566,20 zł
szt.
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Kod produktu:

00551

Producent:
Syngenta

AXIAL 100 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
pinoksaden (związek z grupy fenylopirazolin) – 100 g w 1 litrze środka
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: tetrahydro-2-furylometanol.

OPIS DZIAŁANIA
Axial 100 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, nalistnym, przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej w pszenicy
ozimej i jęczmieniu ozimym, wyczyńca polnego w pszenicy ozimej oraz owsa głuchego
w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, stosowany wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem
Adigor 440 EC.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS 13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS 37)
rośliny uprawnej.
miotła zbożowa
Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS 11) do zakończenia
wegetacji miotły zbożowej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45 l/ha +
Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor
440 EC – 0,9 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy
rozwojowej chwastów.
Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do końca stadium fazy
krzewienia miotły zbożowej (GS 29)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45 l/ha +
Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor
440 EC – 0,9 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy
rozwojowej chwastów.
wyczyniec polny
Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS 11) do zakończenia
wegetacji wyczyńca polnego.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45
l/ha + Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do końca stadium fazy
krzewienia wyczyńca polnego (GS 29)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,6 l/ha + Adigor
440 EC – 1,8 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45 l/ha + Adigor
440 EC – 1,35 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy
rozwojowej chwastów.
Pszenica jara
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS 13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS 37)
rośliny uprawnej.
owies głuchy
Termin wiosenny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS 11) do stadium
widocznego liścia flagowego owsa głuchego (GS 37)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45 l/ha +
Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor
440 EC – 0,9 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy
rozwojowej chwastów.
Jęczmień ozimy
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS 13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS 37)
rośliny uprawnej.
miotła zbożowa
Termin jesienny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS 11) do zakończenia
wegetacji miotły zbożowej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45 l/ha +
Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor
440 EC – 0,9 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy
rozwojowej chwastów.
Termin wiosenny – opryskiwać od wiosennego ruszenia wegetacji do końca stadium fazy
krzewienia miotły zbożowej (GS 29)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45 l/ha +
Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor
440 EC – 0,9 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy
rozwojowej chwastów.
Jęczmień jary
Opryskiwać od fazy 3-4 liści (GS 13-14) do stadium widocznego liścia flagowego (GS 37)
rośliny uprawnej.
owies głuchy
Termin wiosenny – opryskiwać od fazy wykształconego 1 liścia (GS 11) do stadium
widocznego liścia flagowego owsa głuchego (GS 37)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,45 l/ha +
Adigor 440 EC – 1,35 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Axial 100 EC – 0,3 l/ha + Adigor
440 EC – 0,9 l/ha
Wyższą z zalecanych dawek środka stosować w przypadku bardziej zaawansowanej fazy
rozwojowej chwastów.
Zalecana ilość wody: 100–300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla zbóż ozimych: 2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym dla zbóż jarych: 1
Uwagi:
1. Środek Axial 100 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od
zastosowania; opady deszczu po tym czasie nie obniżają skuteczności działania środka.
2. W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastów, wskazane jest
dokładne pokrycie rośliny zwalczanej środkiem Axial 100 EC. Wyższe stadia rozwojowe
rośliny uprawnej utrudniają dostęp środka do zwalczanych chwastów.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
1. Axial 100 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
2. W przypadku konieczności zaorania plantacji i siewu kukurydzy, życicy lub owsa jako
roślin następczych, należy zachować minimum 4 tygodniową przerwę między ich siewem
a terminem zastosowania środka Axial 100 EC
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka Axial 100 EC nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, choroby, zalanie lub
przymrozki,
- w uprawach z wsiewką mieszanek traw,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
uprawy.
2. Nie zaleca się stosowania herbicydu Axial 100 EC w mieszaninie z herbicydami
o działaniu hormonalnym.
3. Obniżenie zalecanych dawek środka Axial 100 EC oraz stosowanie w mieszaninach
z herbicydami sulfonylo-mocznikowymi może spowodować spadek skuteczności
zwalczania chwastów.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), a następnie nadal mieszając dodać adiuwant Adigor 440 EC
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- pod zamknięciem,
- w temperaturze –10oC - 35oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
NIE wywoływać wymiotów.
Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Pliki do pobrania:

Produkty powiązane

0,5L Axial 100 EC + 1,5L Adigor 440 EC 0,5L Axial 100 EC + 1,5L Adigor 440 EC

Axial 100 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, nalistnym, przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej w pszenicy
ozimej i jęczmieniu ozimym, wyczyńca polnego w pszenicy ozimej oraz owsa głuchego
w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, stosowany wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem
Adigor 440 EC.

Cena: 183,34 zł

1L Axial 100 EC + 3L Adigor 440 EC 1L Axial 100 EC + 3L Adigor 440 EC

Axial 100 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, nalistnym, przeznaczonym do selektywnego zwalczania miotły zbożowej w pszenicy
ozimej i jęczmieniu ozimym, wyczyńca polnego w pszenicy ozimej oraz owsa głuchego
w pszenicy jarej i jęczmieniu jarym, stosowany wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem
Adigor 440 EC.

Cena: 355,11 zł

Opinie o produkcie (0)

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sonda

Czy udało się Państwu dokonać zakupu?

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Zmień Język

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

RUDNIK Agro - nasiona, nawozy dolistne, środki ochrony roślin. Zapraszamy

Sklep internetowy Shoper.pl